ΕΛΒΑΛ

ΕΛΒΑΛ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Ο Σεβασμός στο περιβάλλον αποτελεί πρωταρχικής σημασίας στόχο για την ΕΛΒΑΛ. Μέσω της Περιβαλλοντικής Πολιτικής που έχει θεσπίσει, δεσμεύεται ότι η επιχειρηματική ανάπτυξή της είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνη και λειτουργεί πάντα με στόχο την πρόληψη της ρύπανσης, τη συμμόρφωση με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στο περιβάλλον και με σκοπό τη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της Εταιρίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της λειτουργίας της.

 

Στο πλαίσιο του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει η ΕΛΒΑΛ, τηρούνται μετρήσιμοι δείκτες, προκειμένου να παρακολουθείται η πορεία επίτευξης των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων που θέτει η Εταιρία.

 

Η επιδίωξη της ελαχιστοποίησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ΕΛΒΑΛ ξεκινά από τον προσδιορισμό των σημείων που επηρεάζονται από τη λειτουργία της. Τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά θέματα που επηρεάζουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρίας και στα οποία δίνεται η μεγαλύτερη έμφαση είναι τα ακόλουθα:

 

•    χρήση φυσικών πόρων όπως νερό, ενέργεια, πρώτες και βοηθητικές ύλες

•    διαχείριση στερεών και υδατικών αποβλήτων όπως επίσης και ατμοσφαιρικών εκπομπών

•    εγκατάσταση μέτρων πρόληψης και δυνατότητα ανταπόκρισης σε έκτακτες καταστάσεις και περιστατικά.

 

Αποτελεί δέσμευση της ΕΛΒΑΛ να λειτουργεί με σεβασμό προς το περιβάλλον της τοπικής κοινωνίας. Θεωρούμε την περιβαλλοντική προστασία εξίσου σημαντική έννοια με την ποιότητα των προϊόντων και την παραγωγικότητα του εργοστασίου. Πιστεύουμε ότι η εταιρία μπορεί να επιτύχει εξίσου στους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς της στόχους, χωρίς αυτοί να αποτελούν εμπόδιο ο ένας για τον άλλο. Δεσμευόμαστε να ακολουθούμε τις παρακάτω αρχές:

 

Απόλυτη εναρμόνιση με όλη την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία. Επιπλέον η ΕΛΒΑΛ προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει τις πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης που η ίδια έχει αναπτύξει, μέσω ελέγχων των λειτουργιών της και των επιχειρησιακών πρακτικών της.

 

Ύπαρξη διαλόγου με όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές σαν σημαντικό εργαλείο ενημέρωσής τους σχετικά με την περιβαλλοντική πτυχή των παραγωγικών διαδικασιών και των προϊόντων μας. Ο διάλογος αυτός είναι θεμελιώδης για την ανοικτή επικοινωνία σχετικά με θέματα περιβάλλοντος και ασφάλειας.

 

Συνεχής προσπάθεια ελαχιστοποίησης κάθε αρνητικής επίπτωσης στο περιβάλλον από τις δραστηριότητες της Εταιρίας, ειδικά σε ό,τι αφορά τη μείωση της χρήσης των φυσικών πόρων και την πρόληψη της ρύπανσης.

 

Στενή συνεργασία με τους προμηθευτές για τον εντοπισμό και την πρόληψη περιβαλλοντικών κινδύνων.
Υπευθυνότητα για την επίδειξη ενός συνόλου περιβαλλοντικών αρχών και αξιών.

 

Η ΕΛΒΑΛ είναι η μεγαλύτερη εταιρία ανακύκλωσης αλουμινίου στην Ελλάδα. Η ανακύκλωση αλουμινίου εξοικονομεί 95% της ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή πρωτογενούς αλουμινίου με προφανή οφέλη για τη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

 

Το περιβαλλοντικό της πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες δράσεις:

 

 

Η ΕΛΒΑΛ χρησιμοποιεί φυσικό αέριο σαν αποκλειστικό καύσιμο για όλες τις ενεργειακές ανάγκες της στην προσπάθεια ελαχιστοποίησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης της εγκατάστασης. Επίσης, σε όλη την εγκατάσταση χρησιμοποιούνται αντιρρυπαντικές τεχνολογίες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα με στόχο την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγική δραστηριότητα. Η εγκατάσταση της ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 14001 περιβαλλοντικής διαχείρισης.

 

Το 2010 η ΕΛΒΑΛ  απέσπασε το Α’ Βραβείο Καθαρής Τεχνολογίας στο πλαίσιο των Ελληνικών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον 2009-10 που πραγματοποίησε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ). Η βράβευση της ΕΛΒΑΛ έρχεται ως αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας που καταβάλει η εταιρία για τον περιορισμό του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και των σημαντικών επενδύσεων που αυτή πραγματοποιεί προς αυτή την κατεύθυνση, όπως για παράδειγμα είναι η πρόσφατη εγκατάσταση ενός σύγχρονου φούρνου απολακοποίησης και τήξης. Πρόκειται για μια τεχνολογία που διασφαλίζει την περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση αλουμινίου - με λιγότερη ενέργεια, περιορισμένα απόβλητα και χαμηλότερες ατμοσφαιρικές εκπομπές - ενώ παράλληλα αυξάνει τη δυναμικότητα χρήσης ανακυκλωμένου αλουμινίου ως πρώτη ύλη, συμβάλλοντας έτσι και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

 

Η ΕΛΒΑΛ, έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις σε νέας τεχνολογίας μονάδες επεξεργασίας scrap ώστε να αυξήσει το ποσοστό ανακυκλούμενου αλουμινίου. Παράλληλα, με τη δημιουργία του ΚΑΝΑΛ στοχεύει στην ενίσχυση της ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων κουτιών αλουμινίου.

 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

 

Ο Σεβασμός στο Περιβάλλον αποτελεί πρωταρχικής σημασίας επιλογή και επιδίωξη  για την ΕΛΒΑΛ. Μέσω της Περιβαλλοντικής Πολιτικής που έχει θεσπίσει, δεσμεύεται ότι η επιχειρηματική της ανάπτυξη είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνη και λειτουργεί πάντα  εφαρμόζοντας την αρχή της  πρόληψης της ρύπανσης με στόχο τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της Εταιρίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της λειτουργίας της.

 

Το Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου (ΚΑΝΑΛ) δημιουργήθηκε από την ΕΛΒΑΛ στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής της για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την προώθηση της ανακύκλωσης του αλουμινίου στην Ελλάδα.

 

Πρόκειται για ένα πρότυπο κέντρο που υποδέχεται, αγοράζει και συσκευάζει μεταχειρισμένα αλουμινένια κουτιά, τα οποία προωθεί στο εργοστάσιο της ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα για να ξαναμπούν στην παραγωγική διαδικασία με όλα τα οφέλη που συνεπάγεται αυτό για το κοινωνικό σύνολο, όπως η αναβάθμιση του περιβάλλοντος και η σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών. Από τον Ιανουάριο του 2003, όπου και άρχισε η λειτουργία, το ΚΑΝΑΛ έχει τη δυνατότητα να δέχεται ετησίως 2.800 τόνους χρησιμοποιημένων αλουμινένιων κουτιών. 
 

Η διαδικασία αυτή γίνεται από την ΕΛΒΑΛ με τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους και με σεβασμό στο περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό έχουν γίνει πολύ σημαντικές επενδύσεις.

 

Το Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 14001, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

 

Το κέντρο λειτουργεί επίσης ως χώρος επικοινωνίας, όπου οργανισμοί, κοινωφελείς ομάδες, σχολεία, επιχειρήσεις και ιδιώτες μπορούν να ενημερώνονται για τη διαδικασία της ανακύκλωσης, ώστε να συμμετέχουν σε αυτήν ενεργά και αποδοτικά, καθώς και για τις ωφέλειες της ανακύκλωσης, που είναι η αναβάθμιση του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 

Το ΚΑΝΑΛ υποδέχεται στις εγκαταστάσεις του στο Μαρούσι μαθητές της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

Πώς να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου;


Το Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου συγκεντρώνει μεταχειρισμένα κουτιά αλουμινίου και καταβάλλει το αντίτιμο τους.
Είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου για ενημέρωση και συμβουλές σε θέματα ανακύκλωσης αλουμινίου (π.χ. οργανωμένη περισυλλογή, τεχνικές πληροφορίες για το αλουμίνιο κ.λπ.).


Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή: 07:00-16:00, 
Τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας χωρίς χρέωση: 800 1161 6161
Δικτυακός χώρος Internet: www.canal.gr
Διεύθυνση: Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 43, 151 24 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6861 449 - 210 6861 111
Fax: 210 6861 449

 

As κάνουμε την ανακύκλωση να ανθίσει!

«Εμείς τα παιδιά αγαπάμε το παιχνίδι και έτσι μαθαίνουμε