ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΓενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες


Ποιος είναι ο στόχος του ψηφιακού προγράμματος;

Η εκπαιδευτική αυτή πρωτοβουλία έχει έναν πολύ σημαντικό στόχο: την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση τόσο της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και της οικογένειας σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης για την προστασία του περιβάλλοντος γύρω μας, έτσι ώστε η απαραίτητη -για την προστασία του περιβάλλοντος- ιεράρχηση των μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων στη βιομηχανία να υιοθετηθεί από τα παιδιά και την οικογένειά τους και να εφαρμοσθεί με την απλοποιημένη μορφή της ως τρίπτυχο: «Μείωση- Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωση» στην καθημερινή ζωή όλων μας. 

 

Που δίνεται βαρύτητα;

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίνει βαρύτητα στον τομέα της Ανακύκλωσης, και ιδιαίτερα στην Ανακύκλωση Αλουμινίου. Το Αλουμίνιο χαρακτηρίζεται ως «πράσινο» μέταλλο καθώς μπορεί να ανακυκλώνεται συνεχώς διατηρώντας τις ιδιότητές του. Γι' αυτό το λόγο αποτελεί την πιο ευρέως ανακυκλώσιμη μορφή συσκευασίας σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 

Ποια μέθοδος ακολουθείται για την ανάπτυξη και υλοποίηση του προγράμματος;

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος ακολουθούν τη βιωματική προσέγγιση. Η βιωματική μάθηση έχει συνειδητά επιλεγεί ως η ιδανική μέθοδος που θα βοηθήσει ουσιαστικά τα παιδιά να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και να εκπαιδευτούν περιβαλλοντικά. Μέσα από την ανάληψη πρωτοβουλιών και ρόλων και την ενεργή συμμετοχή, τα παιδιά δημιουργούν εμπειρίες, αναπτύσσουν την προσωπικότητα και την αυτενέργειά τους, μαθαίνουν να ενεργοποιούνται και να αντιδρούν απέναντι σε κοινωνικά θέματα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

 

Που απευθύνεται;

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 5-12 ετών, στους εκπαιδευτικούς, καθώς και τους γονείς των μαθητών.

«Εμείς τα παιδιά αγαπάμε το παιχνίδι και έτσι μαθαίνουμε