Now Reading
Η σύνδεση Κυκλικής Οικονομίας με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους 17 Στόχους
κυκλική οικονομία

Η σύνδεση Κυκλικής Οικονομίας με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους 17 Στόχους

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι η “ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των
μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες” (Brundtland, 1987). Γεγονός που συνεπάγει μία παγκόσμια αλλαγή στη νοοτροπία των πολιτών. Οι 17 ΣΒΑ ορίζουν ευρέως τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και είναι αλληλένδετοι μεταξύ τους, συσχετιζόμενοι με τρεις πυλώνες που συνυπάρχουν: την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Ο Στόχος 12 της Βιώσιμης Ανάπτυξης “Διασφαλίζουμε τη βιώσιμη κατανάλωση και μεθόδους παραγωγής” επιδιώκει μεταξύ άλλων
την ευαισθητοποίηση και γνώση των παιδιών μας σε θέματα διαχείρισης & μείωσης αποβλήτων, αποδοτικότερης χρήσης των πόρων και την προαγωγή ενός τρόπου ζωής σε αρμονία με τη φύση. Η αξιοποίηση του μοντέλου της κυκλικής οικονομία είναι εμφανής. Πρόκειται για την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου, μέσω ευφυέστερης χρήσης των πόρων και μιας σύγχρονης οικονομίας που συμβάλλει στην ευημερία των πολιτών.

Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη ανησυχία για την εξάντληση των φυσικών πόρων και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Janez Potocnik, η κυκλική οικονομία στοχεύει σε μία ταυτόχρονη βελτίωση της οικονομικής ευημερίας και του περιβάλλοντος. Στόχος ο οποίος θα επιτευχθεί αν βασιστούμε στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου που θα περιορίζει την κατανάλωση εντός των οικολογικών ορίων του πλανήτη μας. Για να γίνει κάτι τέτοιο εφικτό είναι απαραίτητη η συνεισφορά όλων των παραγωγικών τομέων (Κυπριανίδου-Λεοντίδου, 2015).

Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία είναι θεμελιώδες στοιχείο του οράματος που προσδιόρισαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη
μέλη στο 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον.

“Η ευμάρεια που απολαμβάνουμε και το υγιεινό περιβάλλον στο οποίο ζούμε οφείλονται σε μία καινοτόμο και κυκλική οικονομία, όπου δεν γίνονται σπατάλες και όπου διασφαλίζεται η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων, και η βιοποικιλότητα προστατεύεται, αποτιμάται και αποκαθίσταται με τρόπους που ενισχύουν την ανθεκτικότητα της κοινωνίας μας”.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας η έννοια της κυκλικής οικονομίας έρχεται να
ανταποκριθεί στη φιλοδοξία για βιώσιμη ανάπτυξη.

Σύνδεση Kυκλικής Oικονομίας
και με άλλους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

17 στόχοι

Ακολουθώντας το κυκλικό μοντέλο παραγωγής περιορίζεται η υπερεκμετάλλευση των ορυκτών καυσίμων που είναι υπεύθυνοι για περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Η καύση του πετρελαίου, των γαιανθράκων και του φυσικού αερίου παράγει κάθε χρόνο 21,3 εκατομμύρια τόνους διοξείδιο του άνθρακα.
Από αυτή την ποσότητα η μισή απορροφάται από την βιόσφαιρα της γης και η υπόλοιπη παραμένει στον ατμοσφαιρικό αέρα.
Το διοξείδιο του άνθρακα είναι το κύριο αέριο που ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου με συνέπειες το λιώσιμο των πάγων στους πόλους και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, την απώλεια χερσαίων εκτάσεων και την μεταβολή του κλίματος της Γης ενώ οι υψηλές συγκεντρώσεις αέριων ρύπων προκαλούν πολλά προβλήματα στην υγεία του ανθρώπου.

Το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας δίνει έμφαση στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πόρων, αλλά και στην παραγωγή ενέργειας από τα απόβλητα παραγωγικών διαδικασιών, κάνοντας εμφανές πως οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι αλληλένδετοι μεταξύ τους.

goal 12

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=R7N5HFvj2dM%3D&tabid=37&language=el-GR
http://ec.europa.eu/resource-effi cient-europe/
http://ec.europa.eu/environment/resource_effi ciency/re_platform/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_El
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0190
https://www.ekt.gr/el/magazines/features/23377
www.ellenmacarthurfoundation.org

https://www.nationalgeographic.com/environment/energy/reference/fossil-fuels/

ΚΕΝΤΡΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣΚΟΥΤΙΩΝΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ


https://inactionforabetterworld.com/17-pagkosmioi-stoxoi/

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Βούτσινος, Γ., Καλκάνης, Γ., Κοσμάς, Κ. & Σούτσας, Κ.(2015). Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων. ΟΕΔΒ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ), ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.
Γεωργόπουλος, Α., Νικολάου, Κ., Δημητρίου, Α., Γαβριλάκης, Κ. & Μπλιώνης, Γ. (2013). Γη, ένας μικρός και εύθραυστος πλανήτης. Αθήνα: Gutenberg.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

http://ec.europa.eu/resource-effi cient-europe/
http://ec.europa.eu/environment/resource_effi ciency/re_platform/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_El
Η Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης. (2019). Hellenic Aid. MINISTRY OF FOREING
AFFAIRS OF GREECE. Ανακτήθηκε 4 Γενάρη, 2020 από https://hellenicaid.mfa.gr/media/images/docs/Agenda_2030.pdf
Κυπριανίδου-Λεοντίδου, Τ. (2015). Η οικονομική κρίση δεν δικαιολογεί την καταστροφή του περιβάλλοντος. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕ-
ΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΤΕΚ). Κυπρος.
Πλιάκος, Κ. (2017). Κυκλική οικονομία”: Το οικονομικό μοντέλο του μέλλοντος. CNN Greece. Ανακτήθηκε 20 Δεκέμβρη, 2019 από: https://www.
cnn.gr/focus/story/63121/kykliki-oikonomia-to-oikonomiko-montelo-toy-mellontos
WCED (1987). Our Common Future: World Commission on environment and Development. Oxford University Press.
ΥΠΕ.(2018).ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=R7N5HFvj2dM%3D&tabid=3
7&language=el-GR
Helen Macarthur foundation www.ellenmacarthurfoundation.org

Πως σου φάνηκε;
Αδιάφορο
0
Ενδιαφέρον
3
Κατανοητό
0
Όχι πολύ καλό
1
Τέλειο
1

Copyright © 2021 QualityNet Foundation.
All Rights Reserved.